Reactie op de Jeugdnota ‘Met de jeugd. Voor de jeugd.’

Mijn Waarnemingen

Dit is wat mij opgevallen is  in de afgelopen 2½ jaar: er zijn duizenden jongeren in deze stad het gevoel hebben niet mee te kunnen doen. Denk daarbij aan jongeren die uit een gebroken gezin komen, jongeren die zwervend zijn geraakt, jongeren die niet een beroepsopleiding  hebben afgerond. Of dat allemaal niet meegemaakt hebben maar alsnog niet aan het werk komen, bijvoorbeeld omdat je achternaam niet al te Nederlands in de oren klinkt…

Haagse Gemeenteraad

3 Accenten

Ik zou 3 accenten willen leggen waar ik méér aandacht voor wil vragen in deze nota ‘Met de jeugd – Voor de jeugd’.

1. Groeiende tegenstelling tussen rijke en arme gezinnen en jongeren

Ik vind dat de nota een te rooskleurig beeld schetst over de kansen die Haagse jongeren krijgen. Een groeiende groep, ik noem ze maar de 20% groep dreigt de boot te missen door toenemende segregatie: oneerbiedig gezegd: wijken en scholen worden alsmaar witter en zwarter. Je behoord tot de ‘Have’s en de Have not’s’.

Daarom wil ik voorstellen dat wij veel meer uitwisselingen tussen kinderen en jongeren via scholen, sportverenigingen en wijken gaan stimuleren. Daardoor komen jongeren en ouders met elkaar in contact, verplaatsen zij zich in elkaars belevingswerelden en is de kans groter dat sterke gezinnen, zwakkere gezinnen gaan helpen met integratie, taalachterstanden, opvoedingsproblemen etc.

Deze oplossingen via informele zorg en vrijwilligerswerk kosten relatief weinig geld en hebben een grote opbrengst t.a.v. de sociale cohesie, preventie en ontwikkelingskansen voor jongeren in Den Haag! Daarbij zouden jullie in gesprek kunnen gaan met Stichting Present Den Haag of de Family Factory: zij zijn intermediairs in vrijwilligerswerk waarbij gezinnen andere gezinnen helpen.

Er zijn ook diverse maatjesorganisaties actief in Den Haag die kinderen en jongeren helpen. In samenwerking met afdeling Jeugdbeleid van de Gemeente Den Haag hebben wij een inventarisatie uitgevoerd van maatjesorganisaties in Den Haag. U kunt deze terugvinden op de website van het Jeugd Informatie Punt van Den Haag.

 

2. Toenemende schulden in gezinnen en bij jongeren

Het beleidsplan vermeld dat 22%, van de jongeren in Den Haag opgroeien in een minimagezin. Dit zijn rond de 37.000 jongeren in Den Haag! Dit heeft verregaande consequenties in de mogelijkheden van kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Als jongeren schulden opbouwen zijn de gevolgen nog desastreuzer. Dit kan hen belemmeren om een opleiding af te ronden of een baan vol te houden.

Stichting Boschuysen heeft in een schriftelijke reactie op het beleidsplan hier een punt van gemaakt. Wij zijn blij dat dit punt aangevuld is, echter met 3 zinnen in het beleidsplan (zie citaat) doen wij deze armoedeproblematiek en hardnekkige schulden onder onze jeugd tekort!

“Ook hebben we te maken met verschillende hardnekkig problemen zoals jeugdwerkloosheid, gevolgen van armoede voor gezinnen en toenemende schulden onder jongeren. Door al deze veranderingen in het brede sociale domein kijken we opnieuw naar de inzet en rol van het jeugdwerk. Vanuit het onderwijs en het jeugdwerk is er aandacht voor financiële redzaamheid van jeugdigen, zodat het aangaan van schulden zo veel mogelijk wordt voorkomen.”

Daarom wil ik voorstellen dat in aanvulling op de nota, ingezet wordt op schuldpreventieprogramma’s op scholen. En dat ouders en kinderen uit minimagezinnen voorlichting krijgen en geholpen worden met budgettering. Wij willen de komende generatie economisch en financieel zelfredzaam maken. Dit zouden wij ook kunnen bereiken door de inzet van vrijwilligers / maatjes die gezinnen willen helpen met goedkoop boodschappen doen bijvoorbeeld. Naast het professionele jeugd- en welzijnswerk investeren in vrijwilligerswerk dus! Veel financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen doen dit overigens al in Den Haag!

 

3. Kans op een baan is voor jongeren onzeker

Rond de 5500 jongeren is momenteel geregistreerd werkzoekend in Den Haag. In 2014 was volgens het CBS 19% van de jongeren tussen de 15-25 jaar werkloos. Ter vergelijking: Landelijk ligt het gemiddelde werkloosheidpercentage rond de 13%. Van de ongeveer 30.000 jongeren tussen de 18-27 jaar Den Haag staat nu 5.500 aan de kant. Van deze werkloze jongeren in de Den Haag heeft rond de 3000 ook geen starkwalificatie.

Wij willen zoveel mogelijk uit gaan van de eigen kracht van de jongeren. Maar wat doen wij als zij geen kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen op school of in een baan? Misschien wordt het tijd dat wij de oplossingen niet alleen in beleidsnota’s zoeken? De omvang van de problematiek rond een dreigende ‘lost generation’ noopt ons om de handen ineen te slaan en bij onszelf te beginnen. De Haagse kracht zit in onze eigen initiatief en ondernemendheid!

Daarom wil ik aan alle raadsleden voorstellen om begin 2016 aanwezig te zijn bij een Jongeren in de Lift. Daar krijgt u op een avond de kans om met 10 jongeren kennis te maken die graag aan het werk willen. Uw netwerk, uw aanbeveling binnen uw netwerk kan een jongere aan een baan helpen! In samenwerking met het Werkgeversservicepunt, MKB Den Haag e.a. businessclubs willen wij in 2016, 15x zo’n netwerkavond organiseren. Aanmelden kan via www.jongerenindelift.nl

Willem Greving