Maatjesprojecten

Maatjesprojecten zijn succesvolle initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de (preventieve) aanpak van problemen en begeleiding van jongeren. In Den Haag zijn diverse maatjesprojecten actief en er zijn veel Hagenaars bereid om voor een jaar maatje te zijn.

Inventarisatie

De Toekomst Den Haag ziet het belang van maatjeswerk als aanvulling op de al bestaande jeugdhulpverlening. Met het inventarisatieonderzoek dat wij eind 2014 hebben laten uitvoeren is gekeken naar welke maatjesprojecten in Den Haag actief zijn en op welke levensgebieden er behoefte is aan extra vrijwillige inzet om jongeren te helpen. Er is tijdens deze inventarisatie ook gekeken naar in hoeverre er al tussen jeugdinstellingen en maatjesprojecten wordt samengewerkt. De resultaten van dit onderzoek geven ons het volgende beeld:

Observaties

Er is een grote hoeveelheid maatjesprojecten in Den Haag actief (ongeveer 40 projecten), waarbij door de spreiding van informatie het precieze aantal nog moeilijk is vast te stellen. Door een specifieke keuze voor een bepaalde doelgroep en werkwijze kan dit aanbod onderling ook erg van elkaar verschillen. Ofwel, je zou kunnen beweren dat voor iedere soort vrijwilliger wel een maatjesproject te vinden moet zijn. Toch krijgt niet ieder maatjesproject genoeg aanmeldingen. Ook zijn veel van deze projecten niet bekend bij de instellingen voor jeugdhulp, terwijl sommige jeugdinstellingen aangeven van de maatjesprojecten te kunnen profiteren.

Aanbevelingen

Bij enkele maatjesprojecten is naar voren gekomen dat zij moeite hebben voldoende maatjes te vinden en dat hierdoor minder koppelingen kunnen worden gemaakt.  Een aanbeveling is om informatie over maatjesprojecten voor een breed publiek toegankelijk te maken door informatie centraal onder te brengen. Een andere aanbeveling is dat maatjesprojecten en instellingen met elkaar gaan verkennen of zij elkaar op bepaalde vlakken kunnen versterken.

Deze informatie is een greep uit het: 
Inventarisatieonderzoek Maatjesprojecten Den Haag (Van Lier Onderzoek 2015)

Samenwerking

Naar aanleiding van de inzichten uit het onderzoek en onze voornemens om kwetsbare jongeren in Den Haag te ondersteunen, zijn we vastbesloten om het maatjeswerk naar een hoger plan te tillen. Inmiddels heeft dit tot een bijzondere samenwerking geleid met de maatjesprojecten Buzinezzclub, Stichting Mara en Pluscoach en met vrijwilligersorganisatie PEP Den Haag. Samen hebben wij een wervingscampagne opgezet die in oktober 2015 van start zal gaan en tot doel heeft om voor alle maatjesprojecten die zich bezig houden met jongeren, vrijwilligers te werven. Deze samenwerking heeft er ook toe bijgedragen dat al deze maatjesprojecten elkaar beter hebben leren kennen. In de toekomst zal het accent komen te liggen op het stimuleren van onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van de werving en selectie van vrijwilligers geven maatjesprojecten aan van elkaar te willen leren.